Můj účet
 Mena a jazyk
Po-Pá 10:00-16:00

Váš nákupní košík je prázdný!

Katalog semínek
Katalog semínek

GDPR

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je SuperSeeds IČ 02630371 se sídlem Masarykovo nám. 822, 351 24, Hranice (dále jen „Správce“).

 2. Kontaktní údaje správce osobních údajů:

adresa: Praha 8, Libeň, Braunerova 4

e-mail: [email protected]

telefon: +420 723 026 452

webový portál: www.superseeds.cz

 1. Subjektem zpracování osobních údajů je fyzická či právnická osoba, poskytující své osobní údaje Správci za účelem jejich zpracování. (dále jen „Zákazník“)

 2. Osobními údaji Zákazníka se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jsou jimi například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 3. Správce není nezřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu Zákazník poskytl při vytváření svého zákaznického účtu na webovém portálu Správce.

 2. Správce zpracovává osobní údaje, které získal na základě plnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a Zaákazníkem.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 1. plnění ze smlouvy mezi Zákazníkem a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 2. oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 3. souhlas Zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že se nejedná o zpracování osobních údajů za účelem plnění ze smlouvy mezi Zákazníkem a Správcem.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 1. vyřízení objednávky Zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem. Při plnění objednávky ze Smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky především jméno, adresa a kontaktní údaje Zákazníka. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů Zákazníkem není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.

 2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 1. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje 

 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 měsíců od ukončení smluvního vztahu). 

 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže. 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

 2. zajišťující služby provozování e-shopu

 3. zajišťující účetní služby společnosti

 4. zajišťující marketingové služby

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo Evropskou Unii) nebo mezinárodní organizaci. 

Vaše práva

 1. Zákazník má dle podmínek stanovených v nařízení GDPR má:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.

 2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 4. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 6. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I Základních ustanovení těchto podmínek.

 7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, uzamčení prostor s listinami.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře Zákazník potvrzujete, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímá.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Zákazníkovi zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou Správci poskytl.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.